نتایج جستجو برای فنس کشی پل میدان امام حسین(ع) تا ابتدای زمستان در پی حادثه قتل