بذر گوجه فرنگی هیبرید دیابولیک ساکاتا - قیمت بذر گوجه فرنگی هیبرید دیابولیک ساکاتا

وزن میوه ۱۲۰ تا ۱۵۰
ماندگاری مناسب
مقاوم به ویروس موزاییک فوزاریو مشاهده آگهی: بذر گوجه فرنگی هیبرید دیابولیک ساکاتا - قیمت بذر گوجه فرنگی هیبرید دیابولیک ساکاتا

تگ: جستجوی بذر گوجه فرنگی هیبرید دیابولیک ساکاتا - قیمت بذر گوجه فرنگی هیبرید دیابولیک ساکاتا